Sadzobník

Sadzobník Obce Beša o podmienkach určovania a vyberania platieb za prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku Obce Beša na základe občiansko-právnych vzťahov

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 3/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 3/2023 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2024

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 2/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 2/2023 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2024

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 1/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 1/2023 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beša

VZN č. 2/2022 o miestnych poplatkoch

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 2/2022 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2023

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 1/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 1/2022 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2023

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2019

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 3/2020


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 3/2020 o školských obvodoch

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 2/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 2/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výške príspevku na čiastočnú...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných obecných bytoch a o hospodárení s nimi

VZN č. 1/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane volieb do NR SR

VZN č. 4/2013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č. 2/2011 o verejnom poriadku

VZN č. 1/2011 o držaní psov

VZN č. 1/2010 o vylepovaní volebných plagátov

VZN č. 1/2008 o podmienkach prideľovania bytov

VZN č. 6/2001 o hospodárení s bytmi

VZN č. 3/2001 o služobnom tajomstve