Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných obecných bytoch a o hospodárení s nimi

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 3/2016 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 2/2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 2/2016 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2017

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Beša

VZN č. 3/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny dok 2016

VZN č. 2/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2016

VZN č. 1/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane volieb do NR SR

VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

Sadzobník k prenájmu majetku

VZN č. 4/2013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN č. 2/2011 o verejnom poriadku

VZN č. 1/2011 o držaní psov

VZN č. 1/2010 o vylepovaní volebných plagátov

VZN č. 4/2008 o príspevku MŠ a ŠKD

VZN č. 1/2008 o podmienkach prideľovania bytov

VZN č. 2/2004 - dodatok č. 1 o školských obvodoch

VZN č. 6/2001 o hospodárení s bytmi

VZN č. 3/2001 o služobnom tajomstve