Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2019

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou

Súbory na stiahnutie