VZN č. 2/2022 o miestnych poplatkoch

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 2/2022 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2023

Súbory na stiahnutie