Daň za psa

Obec Beša vyberá daň za psa na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Základné náležitosti a podmienky určovania a vyberania dane za psa určuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 3/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2020

Vznik daňovej povinnosti

Osobe, ktorá je vlastníkom psa, resp. drží psa na území obce Beša, vzniká daňová povinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Predmetom  dane za psa je pes starší  ako 6 mesiacov. K vzniku daňovej povinnosti  predloží priznanie k dani za psa, kde uvedie dátum vzniku daňovej povinnosti.

Zánik daňovej povinnosti

Ak daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa, daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. K zániku daňovej povinnosti  predloží priznanie k dani za psa, kde uvedie dátum zániku daňovej povinnosti.

Tlačivá:

Súbory na stiahnutie