POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

 V Beši, dňa   9. 12 . 2022

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 13.12.2022  začiatkom o 18.00 hod.

v kultúrnom dome.