POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

Starosta obce B e š a                                          

                                                                                                                                                                             V Beši, dňa  11.6.2018

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 15.06.2018    začiatkom o 19.00 hod.

v Kultúrnom dome.

Program:

1.  Otvorenie zasadnutia

2. Kontrola plnenia vlastných uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2018
5. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2018 - rozpočtové opatrenie č.1
6. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu
7. Správa auditora k účtovnej závierky za rok 2017 

8. Schválenie úväzku starostu a počet poslancov OZ  na ďalšie volebné obdobie /2019 - 2023/

9. Plán činnosti Hlavného kontrolóra na 3. a 4. štvrťrok 2018

10. Organizačné záležitosti

11. Diskusia

12. Návrh na uznesenie

13. Záver

                                                                                            Miroslav Černák

                                                                                               starosta obce