POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce B e š a                                          

                                                                                                                                                                             V Beši, dňa  10.12.2018

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 14.12.2018    začiatkom o 18.00 hod.

v Kultúrnom dome.