POZVÁNKA na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

Starosta obce Beša                                                                              

                                                                              V Beši, dňa 21.11.2022

Pozvánka

     Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                                             zvolávam


      ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 24.11.2022 /štvrtok/ o 18.00 h. v miestnom kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a  odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom OZ

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

6. Vystúpenie starostu obce

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ    

9. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie

10. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov

11. Určenie platu starostu

12. Diskusia

13. Uznesenie

14. Záver                                                                            

                                                                                          Miroslav Černák

                                                                                            starosta obce