POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

Starosta obce B e š a                                          

                                                                                                                                                                             V Beši, dňa  11.6.2019

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 14.06.2019    začiatkom o 20.00 hod.

v Kultúrnom dome.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Kontrola plnenia vlastných uznesení

 3. Interpelácia poslancov

 4. Plnenie rozpočtu obce Beša k 31.3.2019

 5. Návrh VZN č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Beša

 8.  Plán činnosti Hlavného kontrolóra na 3. a 4. štvrťrok 2019

 9. Organizačné záležitosti

 10. Diskusia

 11. Návrh na uznesenie

 12. Záver

 

Miroslav Černák
starosta obce