POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

Starosta obce Beša

──────────────────

                                         

                                                              V Beši, dňa  25.6.2020

 

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

 

 

      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

z v o l á v a m

riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 29.9.2020 začiatkom o 19.00 hod.

v Kultúrnom dome.