Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beša


Starosta obce Beša

──────────────────

                                         

                                                              V Beši, dňa  26.6.2020

 

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

 

 

      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

z v o l á v a m

riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 1.7.2020    začiatkom o 19.00 hod.

v Kultúrnom dome.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Kontrola plnenia vlastných uznesení

 3. Interpelácia poslancov

 4.  Návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 

 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce

 6. Individuálna výročná správa Obce Beša za rok 2019

 7. Návrh zmluvy o poskytovaní audítorských služieb na audit účtovnej závierky roku 2019

 9. Návrh nájomnej zmluvy pozemkov na poľnohospodárske účely 

 10. Žiadosť o príspevok na prevádzku ambulancie praktického lekára pre dospelých

 11. Organizačné záležitosti

 12. Diskusia

 13. Návrh na uznesenie

 14. Záver

 

                                                                                          Miroslav  Černák

                                                                                              starosta obce