POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beša

                                       Starosta obce B e š a

                                          

                                                                                                   V Beši, dňa  18.5.2020

 

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

 

 

      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

z v o l á v a m

riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 21.05.2020    začiatkom o 19.00 hod.

v Kultúrnom dome.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Kontrola plnenia vlastných uznesení

 3. Interpelácia poslancov

 4. Plnenie rozpočtu obce Beša za 1.štvrťrok 2020

 8. Správy o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019

 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020

 10. Plat starostu obce

 11. Organizačné záležitosti

 12. Diskusia

 13. Návrh na uznesenie

  14. Záver