POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beša

 V Beši, dňa   18. 2 . 2020

 

 P O Z V Á N K A

       na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

 z v o l á v a m

zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 21.2.2020  začiatkom o 19.00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Kontrola plnenia vlastných uznesení

 3. Interpelácia poslancov

 4. Žiadosť firmy Bastler Hofman  

 5. Organizačné záležitosti

 6. Diskusia

 7. Návrh na uznesenie

 8. Záver

                                               Miroslav Černák

                                                starosta obec