POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

V Beši, dňa   11. 10 . 2021

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

 mimoriadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 27.10.2021  začiatkom o 19.00 hod.

na Obecnom úrade v Beši.

Program:

 1. otvorenie zasadnutia

 2. kontrola plnenia vlastných uznesení

 3. interpelácia poslancov

 4. návrh zmluvy o dielo oprava fasád a strechy na objekte kultúrneho domu Beša

 5. voľba zástupcov do združenia obcí Tekov juh - Meridian

 6. organizačné záležitosti

 7. diskusia

 8. návrh na uznesenie

 9. záver

 

                                                                              Miroslav Černák

                                                                                   starosta obce