POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

 V Beši, dňa   6. 12 . 2019

 

                                        P O Z V Á N K A

       na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

                                              z v o l á v a m

zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 12.12.2019  začiatkom o 19.00 hod.

v Kultúrnom dome.

Program:

 1.  otvorenie zasadnutia

 2.  kontrola plnenia vlastných uznesení

 3.  interpelácia poslancov

 4.  návrh zmeny rozpočtu Obce Beša na rok 2019 - rozpočtové opatrenie č. 1

 5.  návrh na čerpanie rezervného fondu

 6.  návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 3/2019

 7.  návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 4/2019

 8.  návrh rozpočtu obce Beša na roky 2020-2022

 9.  stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu Obce Beša na roky 2020-2022

 10. plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2020

 11. správa nezávislého audítora z riadnej individuálnej účtovnej závierky obce Beša zostavenej   k 31.12.2018

 12. žiadosť o príspevok na chod a vybavenie ambulancie zubného lekára

 13. organizačné záležitosti

 14. diskusia

 15. návrh na uznesenie

 16. záver

 

                                                                      Miroslav Černák

                                                                        starosta obce