Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 4/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 4/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2020

Súbory na stiahnutie