POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beša

V Beši, dňa   19. 3 . 2024

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 22.3.2024  začiatkom o 19.00 hod.

v kultúrnom dome.

Program:

1.    Otvorenie zasadnutia

2.    Kontrola plnenia vlastných uznesení

3.    Interpelácia poslancov

4.    Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Beša č.1/2024

5.    Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2023

6.    Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Beša za rok 2023

7.    Možnosti využitia fondov - projekty

8.    Organizačné záležitosti

9.     Diskusia

10.   Návrh na uznesenie

11.   Záver