POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

V Beši dňa 8.1.2024    

 

                                                          P O Z V Á N K A

                             na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

 Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

z v o l á v a m

mimoriadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 11.1.2024    začiatkom o 19.00 hod.

na obecnom úrade /Beša 306/.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Interpelácia poslanco

 3. Žiadosť o umiestnenie stavby, predbežný súhlas k riadeniu vecného bremena

 4. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku pod trafostanicou

 5. Organizačné záležitosti

 6. Diskusia

 7. Návrh na uznesenie

  8. Záver

                                                                                      Miroslav  Černák

                                                                                        starosta obce