POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

Starosta obce B e š a                                          

                                                                                                                                                                             V Beši, dňa  18.2.2019

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m   zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 21.2.2019    začiatkom o 19.00 hod.

na obecnom úrade.