POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

Starosta obce B e š a

──────────────────

                                         

                                                                                                   V Beši, dňa  27.6.2023

 

                                                             P O Z V Á N K A

                             na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

 Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

z v o l á v a m

riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 30.06.2023    začiatkom o 19.00 hod.

v Kultúrnom dome.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Kontrola plnenia vlastných uznesení

 3. Interpelácia poslancov

 4.  Návrh Záverečného účtu obce za rok 2022 

 5. Stanovisko Hlavného Kontrolóra k Záverečnému účtu obce

 6. Individuálna výročná správa Obce Beša za rok 2022

 7. Návrh zmeny rozpočtu za rok 2023

 8. Návrh VZN č. 1 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beša

 

 10. Zámer priameho odpredaja majetku obci

 11. Žiadosť o preplatenie nákladov súvisiacich s opravou nájomného bytu

 12. Určenie platu starostu – návrh

 13. Plán kontrolnej činnosti HK  na rok 2023 3. – 4. Q

 14. Organizačné záležitosti

 15. Diskusia

 16. Návrh na uznesenie

 17. Záver

                                                                                          Miroslav  Černák

                                                                                             starosta obce