POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beša

 V Beši, dňa   27. 8 . 2019

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 30.8.2019  začiatkom o 19.00 hod.

v Kultúrnom dome.

Program:

 1. otvorenie zasadnutia

 2. kontrola plnenia vlastných uznesení

 3. interpelácia poslancov

 4. plnenie rozpočtu obce k 30. 6.2019

 5. návrh VZN č. 2/2019

 6. návrh zmluvy na vykonanie auditu za rok 2018

 7. správa hlavného kontrolóra

 8. organizačné záležitosti

 9. diskusia

 10. návrh na uznesenie

 11. záver

 

                                                                                            Miroslav Černák

                                                                                                 starosta obce