POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

V Beši, dňa   6. 9 . 2021

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 9.9.2021  začiatkom o 19.00 hod.

v Kultúrnom dome.