Pozvánka

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša           Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať dňa 17.6.2021    začiatkom o 19.00 hod. v Kultúrnom dome.