POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

   P O Z V Á N K A

                                                               na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

                                 Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

z v o l á v a m

riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať dňa 7.12.2023    začiatkom o 18.00 hod.

v Kultúrnom dome.


V Beší dňa 4.12.2023