POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

Starosta obce B e š a                                          

                                                                                                                                                                             V Beši, dňa  6.3.2018

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 14.03.2018    začiatkom o 19.00 hod.

v Kultúrnom dome.

Program:

1.  Otvorenie zasadnutia

2. Kontrola plnenia vlastných uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Výročná správa obce Beša za rok 2017
5. Záverečný účet za rok 2017
6. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Beša k záverečnému účtu za rok 2017
7. Správy o činnosti Hlavného kontrolóra za rok 2017
8. Plán činnosti Hlavného kontrolóra pre rok 2018
9. Organizačné záležitosti
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

                                                                                            Miroslav Černák

                                                                                               starosta obce