POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

Beša 26.4.2023

 

P O Z V Á N K A

na mimoriadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

 

 

      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

                                                   neskorších zmien a doplnkov 

z v o l á v a m

zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 29.4.2023    začiatkom o 19.00 hod.

v Kultúrnom dome.

 

 

 

Program:

1.    Otvorenie zasadnutia

2.    Interpelácia poslancov

3.    Posudzovanie žiadostí o pridelenie obecného nájomného bytu

4.     Diskusia

5.     Návrh na uznesenie

6.     Záver