Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027 - oznámenie o strategickom dokumente

Oznamujeme verejnosti, že písomné stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova tr. 69,949 01 Nitra

e-mail: marianna.hradnanska@minv.sk

telefón: 037/6549391

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-nitrianskeho-kr

Konzultácie k uvedenému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 

Súbory na stiahnutie