Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia financií a regionálneho rozvoja
............................, predseda komisie

Komisia verejného poriadku a životného prostredia
.........................., predseda komisie

Komisia športu
.........................., predseda komisie

Komisia kultúry a mládeže
....................... 

Komisia na ochranu verejného záujmu

........................