Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia financií a regionálneho rozvoja
Ing. Gabriela Kosárová, predseda komisie

Komisia verejného poriadku a životného prostredia
.........................., predseda komisie

Komisia športu
Vojtech Kosár, predseda komisie

Komisia kultúry a mládeže
....................... 

Komisia na ochranu verejného záujmu

........................