Poskytovanie informácií

Spôsob zriadenia obce
Obec Beša sa zriadila zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb   do  orgánov samosprávy obcí t.j. dňom  23. - 24. 11. 1990.

Právomoci a kompetencie obce

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:

   - Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl.64-71)

   - Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

   - platnou právnou úpravou Slovenskej republiky

   - všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností (čl.71 ods.2  Ústavy Slovenskej republiky)

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi Obce Beša sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo Obce Beša je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Starosta Obce Beša je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány:

      - komisie : 
- financií a regionálneho rozvoja
- verejného poriadku a životného prostredia
- komisia športu, kultúry a mládeže
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov obce

      - Obecný úrad v Beši (nečlení sa na oddelenia).

Stále zverejňované informácie
1) ZBIERKA ZÁKONOV SR

     -     do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom Obecnom úrade

2) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE

  -     do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom  Obecnom úrade, zverejňujú sa aj na tejto domovskej internetovej stránke obce 

3) SŤAŽNOSTI

    -     sťažnosti možno podávať v úradných hodinách na tunajšom Obecnom úrade, alebo písomne hlavnému kontrolórovi obce prostredníctvo obecného úradu

4) ŽIADOSTI, NÁVRHY, PODNETY ALEBO INÉ PODANIA

    -     možno podávať v úradných hodinách na tunajšom Obecnom úrade

5) UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

   -    zápisnice a uznesenia OZ sú prístupné v úroadných hodinách na tunašjom Obecnom úrade, od roku 2018 budú zverejňované na www stránke obce

6) INFORMÁCIE O OBCI

    -    možno získať na tunajšom Obecnom úrade v úradných hodinách :     ústne, písomne, elektronicky

    -    sú pravidelne zverejňované na www stránke obce

Postup Obce Beša  pri vybavovaní žiadostí

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

Sprístupnenie informácií na žiadosť:

Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec Beša vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov (v §17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.


Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

1. Osobne na podateľni Obecného úradu v Beši
Adresa:
935 36  Beša č. 306

2. Elektronickou poštou
obecbesa@stonline.sk 

3. Ústne u pracovníčky Obecného úradu, pričom tá je povinná spísať žiadosť na formulári.

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. 

Zásady postupu pri povinnom zverejňovaní informácií a pri sprístupňovaní informácií na žiadosť v podmienkach samosprávy obce Beša

Starosta obce Beša ako štatutárny orgán obce v zmysle ustanovenia § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na zabezpečenie realizácie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)   v y  d  á  v a   zásady, ktoré si môžete v plnom znení prečítať v prílohe.

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Obecného úradu v Beši.

Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podaním na Krajský súd v Nitre v lehote do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

Prehľad právnych predpisov, podľa ktorých obec koná a rozhoduje
alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci:

460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku SR v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona č. 357/2009 Z.z. )
zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR (úplné znenie zákona č.  496/2008 Z.z.)
zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v zn. nesk. predpisov
zákon č.184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
zákon č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 79/2005  Z.z. o odpadoch  
zákon č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC v znení neskorších predpisov
zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov  na listinách
Vyhl. MVSR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zák.č. 102/2010 Z.z.
zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
zákon č. 514/2003 z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností 
zákon č. 582/2004 Zz. o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení nesk. predpisov
zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
zákon č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých  zákonov
ostatné právne normy upravujúce kompetencie obce.