Ochrana úrody pred požiarmi

Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou poľnohospodárov a občanov pri zbere úrody. Zber úrody je spojený so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, čo je zrejmé aj zo štatistiky požiarovosti.

Z hľadiska príčiny vzniku požiarov súvisiacich so žatevnými prácami, ako aj zberom, pozberovou úpravou a uskladnením objemových krmovín bolo najviac požiarov spôsobených spaľovaním zvyškov slamy, vypaľovaním suchých trávnatých porastov, zakladaním ohňov v prírode a fajčením.

 

Pri plnení úloh súvisiacich s ochranou úrody zo strany občanov a súkromne hospodáriacich roľníkov je potrebné zabezpečiť:

·         dodržiavanie zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

·         zákaz vypaľovania porastov, strnísk a slamy na riadkoch,

·         zákaz zakladania ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,

·         prednostný zber dozretých obilovín okolo pozemných komunikácií, železničných tratí a skládok odpadov,

·         vybavenosť zberovej techniky lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi,

·         udržiavanie výrobných zariadení a strojov na zber a spracovanie úrody v bezchybnom technickom stave,

·         dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

·         bezodkladné oznámenie každého požiaru na ohlasovňu požiarov a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach.

 

Upozorňujeme na to, že právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia (sem patria aj súkromne hospodáriaci roľníci), ako i občania nemôžu spaľovať slamu na riadkoch a vypaľovať strniská, pretože je to v rozpore so zákonom o ochrane pred požiarmi.

V súvislosti so zabezpečovaním ochrany pred požiarmi pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín upozorňujeme na to, že stohy do objemu 100 m3 sa musia umiestniť v bezpečnej vzdialenosti najmenej:

·    -     20 m od obytného alebo hospodárskeho objektu,

·    -     10 m od iného stohu.

 

Ďalej upozorňujeme občanov na ich povinnosti v súvislosti so zdolávaním požiarov:

·      -   na nutnosť vykonania nevyhnutných opatrení pre záchranu ohrozených osôb,

·      -   na povinnosť uhasenia požiaru alebo vykonania opatrení na zamedzenie jeho šírenia,

·      -   na povinnosť ohlásenia požiaru určenej ohlasovni požiarov,

·    -  na poskytnutie osobnej pomoci, dopravných prostriedkov, zdrojov vody, spojovacích zariadení hasičskej jednotke na výzvu veliteľa jednotky alebo zásahu.

V prípade spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť fyzickej osobe v zmysle § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pokutu až do výšky 331 Eur.