Návrh dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Beša č. 4/2008

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

Súbory na stiahnutie