Oznam o zápise do 1. ročníka Základnej školy v Beši

Zápis do 1. ročníka Základnej školy  Beša 88

 

pre šk. rok 2020/2021  

 Zápis bude prebiehať osobne a to bez prítomnosti dieťaťa v budove Základnej školy Beša 88 s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení

29. 04. 2020  (v stredu) od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Zápis je povinný pre deti, ktoré k 31. 08. 2020 dovŕšia vek 6 rokov a tie, ktoré mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.

Na zápis je potrebné priniesť:

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.

 

Odklad začiatku povinnej školskej dochádzky:

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasťou žiadosti zákonného zástupcu majú byť dve potvrdenia:

a/ odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast /pediater/

b/ odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tieto potvrdenia sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

   Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.