Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levice - verejná vyhláška

Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie Vám oznamuje, že dokumenty súvisiace s RÚSES (Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levice) sú prístupné na nasledujúcom odkaze:  https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-80

Súbory na stiahnutie