Podávanie priznaní k dani z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú vlastníci nehnuteľností, ktorí  v katastrálnom území Beša v r. 2021 kúpili, predali, darovali alebo dostali do daru nehnuteľnosť, začali užívať drobnú stavbu,  ktorým bolo vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie a ktorí si chcú uplatniť zníženie daňovej povinnosti podľa VZN Obce Beša č. 1/2021.

Termín podania daňového priznania je  do 31. januára 2022 . Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2022 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľnosti k 1. januáru 2022.

Tlačivá k dani z nehnuteľností sú k dispozícii na obecnom úrade a na webovej stránke obce  http://www.besa.sk/menu/detail-clanku/49

Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať osobne na Obecnom úrade v Beši,  poštou alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk. Podanie emailom nie je prípustné. Pre bližšie informácie môžete kontaktovať obecný úrad na e-mailovej adrese  zoldova@besa-lv.dcom.sk, obecbesa@besa.sk alebo telefonicky na t.č. 036/6331541.