VÝZVA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: Nákup kompostérov pre domácnosti v obci Beša

Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu)

Obec Beša, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku: 
"Nákup kompostérov pre domácnosti v obci Beša". 

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:

https://www.tendernet.sk/vyzva/dUxiiR2ez_ZfnnuX3TegKX_y

Súbory na stiahnutie