Oznámenie o strategickom dokumente

Obci Beša, ako dotknutej obci, bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente: Stratégia CLLD "S nami pre nás" OZ Tekov-Hont. Uvedené oznámenie je v priloženom súbore. Verejnosť môže do kompletného dokumentu nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na adrese OZ Tekov-Hont: Parková 2, Santovka. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k uvedenému dokumentu Okresnému úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 934 03 Levice, do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené.

Súbory na stiahnutie