Plán zasadnutí OZ obce Beša na rok 2019

Zasadnutia v roku 2019 sú naplánované na:


14. marca 2019

14. júna 2019

13. septembra 2019

13. decembra 2019

vždy so začiatkom o 19:00 hod. v malej sále kultúrneho domu. 


V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.