Plán zasadnutí OZ obce Beša na rok 2020

Zasadnutia v roku 2020 sú naplánované na:


12. marca 2020

12. júna 2020

11. septembra 2020

11. decembra 2020

vždy so začiatkom o 19:00 hod. v malej sále kultúrneho domu. 


V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.