Plán zasadnutí OZ obce Beša na rok 2023

Plán zasadnutí OZ obce Beša na rok 2023

Zasadnutia v roku 2023 sú naplánované na:

 

10. marca 2023

 

9. júna 2023

 

8. septembra 2023

 

8. decembra 2023

 

vždy so začiatkom o 19:00 hod. v malej sále kultúrneho domu. 

 

 

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.