Zámer

Obec Beša so sídlom Beša 306, 935 36 Beša v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e), a odsek 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

 

z v e r e j ň u j e

 

zámer priameho odpredaja majetku obce

                                                ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Súbory na stiahnutie