Podávanie priznaní k dani z nehnuteľností

Obec Beša, ako správca miestnych daní oznamuje, že povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2024 má každá fyzická a právnická osoba, ktorá v katastrálnom území Beša v roku 2023 nadobudla alebo previedla nehnuteľnosť  (kúpa, predaj, darovanie a pod.). Povinnosť podať priznanie vzniká aj z dôvodu zmeny druhu alebo výmery pozemku, skolaudovania stavby, začatia užívania drobnej stavby,  vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod. Daňovník je povinný podať priznanie aj vtedy, ak mu vznikne povinnosť platiť daň za psa alebo táto povinnosť mu zanikne.

Priznania k miestnym daniam sa podávajú do 31. januára 2024 na jednotnom tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za  predajné automaty a k dani  za nevýherné hracie prístroje“ ( v prílohe).

Priznanie k miestnej dani je možné podať:

- osobne na Obecnom úrade v Beši

- poštou

- elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk.

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať Obecný úrad v Beši na e-mailovej adrese  zoldova@besa-lv.dcom.sk  alebo telefonicky na t.č. 036/6331541.

Súbory na stiahnutie