Oznámenie o strategickom dokumente - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitrianskeho kraja

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program na zlepsenie kvality ovzdusia pre zonu nitriansky kraj. Uvedený strategický dokument podlieha posudzovaniu podľa zákona. Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Súbory na stiahnutie