Plán zasadnutí OZ obce Beša na rok 2024

Plán zasadnutí OZ obce Beša na rok 2024

Zasadnutia v roku 2024 sú naplánované na:

 

15. marca 2024

 

14. júna 2024

 

13. septembra 2024

 

13. decembra 2024

 

vždy so začiatkom o 19:00 hod. v malej sále kultúrneho domu. 

 

 

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.